Tadeusz Pietrzkiewicz

kandydat na rektora

akademia sztuk pięknych w Gdańsku

wybory 2024

Rozumieć Akademię to znaczy tyle,

co zrozumieć poszczególne osoby ją tworzące. Ważny jest nasz personalny rozwój i wartość, jaką wnosimy dla Uczelni, ponieważ to my, pracujący i studiujący tworzymy Akademię, wspólnie budujemy jej prestiż i pozycję.

Harmonijna współpraca powinna zapewnić

poczucie bezpiecznej stabilności,

potrzebnej nam wszystkim w czasach

niespokojnych i niepewnych.

Założenia programowe

STRUKTURA AKADEMII

Nie identyfikuję się z rewolucją. Zdecydowanie bliżej jest mi do porozumienia i ewolucji. Za właściwe uważam nie tylko zachowanie, ale i wzmocnienie dotychczasowej struktury Uczelni wraz z funkcjami zarządczymi w poszczególnych jednostkach; zarówno w obszarze badawczo-dydaktycznym, jak również administracyjnym.

Planuję skoncentrować swoją uwagę na trosce o wszystkich studiujących i pracujących na Uczelni; o zachowanie dobrych i godnych warunków ich rozwoju, nauki i pracy. Za priorytet uważam merytoryczne i metodyczne zarządzanie majątkiem Uczelni oraz pozyskiwanie środków dofinansowania zewnętrznego na badania i samorozwój osób pracujących i studiujących na Akademii, bo personalna dobra kondycja zawodowa ludzi zapewni jakość artystyczną, dydaktyczną i administracyjną. W związku z powyższym zasadne jest powołanie stanowiska Menedżera Uczelni, który zajmowałby się zarządzaniem majątkiem oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na zakładane cele. Akademia powinna osiągać swoje cele na podstawie jasno sformułowanej strategii rozumianej i realizowanej przez całość społeczności akademickiej.

Planuję powołanie trzech prorektorów odpowiedzialnych za:

_ naukę i ewaluację

_ kształcenie, sprawy studenckie i Szkołę Doktorską

_ rozwój artystyczny i współpracę z pełnomocnikiem odpowiedzialnym za promocję.

SZTUKA I BADANIA ARTYSTYCZNE

Za właściwe uważam:

_ Podnoszenie rangi sztuk pięknych i projektowych osiągane przez rozwój kontaktów krajowych i zagranicznych

_ rozwój i ugruntowanie standardów badań artystycznych

_ kontynuowanie Szkoły Doktorskiej

_ aby Rada Ds. Stopni funkcjonowała w proporcjonalnie zmniejszonym składzie.

Ponadto, wskazane byłoby, aby Rada zajmowała się również wypracowaniem oraz

propagowaniem standardów prowadzenia badań.

wystawiennictwo tradycyjne i wirtualne

Istotnym zadaniem jest wzmocnienie rangi Zbrojowni Sztuki poprzez nadanie jej opieki kuratorskiej. Oprócz wystaw realizowanych w fizycznej przestrzeni Akademii, należy stworzyć cyfrową, wirtualną przestrzeń galeryjną ASP w Gdańsku. Galeria ta powinna posiadać prestiż i renomę, wypracowaną przez własną radę programową oraz kuratorów.

AKADEMIA PRZESTRZENIĄ DIALOGU

Akademia powinna być miejscem prowokującym naturalne w swojej formie spotkania i dialog

społeczności akademickiej.

Powinna zostać uruchomiona płaszczyzna oraz opracowane zasady składania uwag i wniosków dotyczących planów studiów przez osoby studiujące. Ponadto, należy zadbać o przepływ informacji na Uczelni oparty o klarowne reguły.

SYTUACJA LOKALOWA

Będzie konieczne rozwiązanie problemów lokalowych związanych z brakami:

_ bazy do pracy badawczej

_ pomieszczeń dydaktycznych

_ pomieszczenia obsługi e-puap

_ pomieszczeń socjalnych.

Dlatego za konieczne uważam rozpatrzenie możliwości eksploatowania obszarów dotąd niewykorzystanych, ze szczególnym uwzględnieniem piwnic, teoretycznie możliwych do wykorzystania za pośrednictwem tzw. odstępstw.

Dlaczego w niepewnych czasach

warto poprzeć Tadeusza Pietrzkiewicza.

ZAJMUJĘ SIĘ SZTUKĄ – JESTEM ARCHITEKTEM

W praktyce zawodowej prowadzę projekty, kierując się rozsądkiem i poczuciem realizmu. Godzę jakość twórczą projektów z możliwościami finansowymi inwestorów. Doświadczenia architekta wzbogacam wieloletnią akademicką praktyką dydaktyczną oraz zarządczą, wynikającą z kierowania dwoma różnymi wydziałami na naszej Uczelni. Dążenie do mądrego kompromisu to umiejętność, którą nabyłem w ciągu wielu lat pracy zespołowej w projektowaniu oraz związanej z zarządzaniem na Uczelni. Powyżej wymienione doświadczenia pozwalają mi na realizację złożonych projektów i uwzględnianie wartościowych myśli wypowiadanych przez moich rozmówców. Osoby, z którymi współpracuję, uważają, że jestem obdarzony zdolnościami koncyliacyjnymi, pogodą ducha i dynamiką sprawczą.

ZARZĄDZANIE W AKADEMII

Mam dwunastoletnią praktykę w zarządzaniu dwoma wydziałami na naszej Uczelni. Byłem dziekanem Wydziału Architektury i Wzornictwa w latach 2016-2022. Wydział ten składał się z trzech kierunków. od 2022 roku pełnię funkcję dziekana Wydziału Architektury obejmującego dwa kierunki. Inicjowana przeze mnie transformacja Wydziału Architektury i Wzornictwa, wsparta o merytoryczne przesłanki, została przeprowadzona w atmosferze zgody i porozumienia, dając każdemu z kierunków nowe szanse na rozwój. Wcześniej byłem prodziekanem ds. studenckich Wydziału Architektury i Wzornictwa, w kadencji 2012-2016.

Jako prodziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa koordynowałem utworzenie nowego kierunku: Architektura Przestrzeni Kulturowych, który uzyskał ministerialny certyfikat: „Kierunek z przyszłością”.

Przy wsparciu grona Koleżanek i Kolegów z kierunku inicjowałem i koordynowałem gruntowną przebudowę programową obydwu stopni studiów kierunku Architektura Wnętrz w latach 2013-2024. Miałem możliwość nie tylko projektować oraz inicjować ten proces, ale również obserwować jego rzeczywiste funkcjonowanie po wdrożeniu.

ROZWÓJ AKADEMICKI I TWÓRCZY

Mój awans akademicki jest konsekwencją zrównoważonego łączenia praktyki twórczej oraz

pracy na rzecz społeczności Akademii, z aktywnością badawczą i dydaktyczną. Jego

ukoronowaniem jest tytuł profesora zwyczajnego nadany mi w 2020 roku.

Z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku jestem związany zawodowo od 1998 roku. Najpierw pracowałem jako asystent w III Pracowni Projektowania Architektury prowadzonej przez prof. Zbigniewa Parandowskiego, w której wcześniej uzyskałem dyplom magisterski. Następnie współpracowałem z prof. Beatą Szymańską, która objęła pracownię po odejściu Profesora w 2003 roku. Od 2012 roku prowadzę III Pracownię Architektury Wnętrz. Byłem promotorem w dwóch przewodach doktorskich, a także w czterdziestu jeden dyplomach magisterskich oraz pięćdziesięciu czterech dyplomach licencjackich. Ponadto, napisałem jedną recenzję profesorską, trzy habilitacyjne i siedem doktorskich.


Jestem autorem jednej monografii oraz czynnym uczestnikiem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji, a także autorem artykułów zamieszczonych w monografiach pokonferencyjnych.


W ramach działalności twórczej – nieprzerwanie od 1991 roku – projektuję wnętrza publiczne, prywatne, meble oraz wystawy dzieł sztuki. Przez te lata stworzyłem – samodzielnie i zespołowo – ponad 150 projektów o różnorodnej randze i skali. Były to realizacje dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, realizowane w kraju i za granicą, często o dużej renomie i zasięgu oddziaływania. Między innymi, projektowałem dla Muzeum Narodowego w Gdańsku, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Lang Team, ORBIS-u, Balex Metal-u. Projektuję również założenia pomnikowe. Były one wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Większość z nich powstało we współpracy z artystą-rzeźbiarzem prof. Wojciechem Sęczawą.

Działałem także na rzecz promocji i rozwoju sztuk projektowych, wchodząc w skład Rady Akademickiego Centrum Designu, zrzeszającego wydziały prowadzące wzornictwo w publicznych uczelniach artystycznych. Między innymi koordynowaliśmy promocję designu polskich Akademii na Targach Salone del Mobile w Mediolanie oraz na Dutch Design Week w Eindhoven.

Sporządziłem też duży projekt, zrealizowany w ramach zamówień publicznych, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, a dotyczył on przystosowania wnętrza kościoła św. Jana w Gdańsku do działalności estradowo-wystawienniczej.

prof. Tadeusz Pietrzkiewicz

Wydział Architektury

III Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku